انجمن اولیاء و مربیان کل

اسامی اعضای انجمن کل مجتمع پویندگان رسالت

سال تحصیلی 1397-1396

 

نام و نام خانوادگی سمت شعبه
فرزان فیروزکوهی رئیس دبیرستان دوره دوم
محسن اخوان نائب رئیس دبیرستان دوره دوم
راحله گلمکانی منشی دبیرستان دوره دوم
زهرا حسینی عضو دبیرستان دوره دوم
الهام جوان عضو دبیرستان دوره دوم
نعیمه نعیمی پور عضو دبیرستان دوره دوم
قربانعلی محمد پور عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
سرکار خانم عامریان عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
سرکار خانم دکتر معتکف عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
سرکار خانم  مهاجر عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
نعیمه نعیمی پور عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
سرکار خانم شاهسونی
اعضای علی البدل دبیرستان دوره اول
جناب آقای دکتر شاهید اعضای علی البدل دبیرستان دوره اول
احمد شکوهی فر رئیس انجمن دبستان دوره دوم
رضا ضیاء الحق نائب رئیس دبستان دوره دوم
پرستو صناعت رابط و منشی انجمن دبستان دوره دوم
حامد علوی نژاد  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
 سعید سلیمی  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
 سید علیرضا سیف زاده عمرانی  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
 فهیمه صادقی  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
 پژمان نایب زاده  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
احمد عباسپور  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
 حسن آمارلو  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
شقایق دهقان  عضو اصلی انجمن

دبستان شعبه یک  

 غزاله توتونچی  نایب رئیس دبستان شعبه یک 
وحید قنادقهاری  عضو اصلی انجمن دبستان شعبه یک 
نفیسه باقرزاده عضو اصلی انجمن دبستان شعبه یک 
ابراهیم خالقی  رئیس انجمن دبستان شعبه یک 
شعله زینلی  رابط و منشی انجمن دبستان شعبه یک 
مهدی محمدپور عضو اصلی انجمن دبستان شعبه یک 
مهسا باقری  عضو اصلی انجمن دبستان شعبه یک 
 مهدی آقایی عضو اصلی انجمن دبستان شعبه یک 
نگین فرهنگ عضو اصلی انجمن دبستان شعبه یک 
ملینا ابویان عضو اصلی انجمن دبستان شعبه یک 
منصور باقری عضو اصلی انجمن دبستان شعبه یک 
احسان محسنی  عضو اصلی انجمن دبستان شعبه یک 
لعیا میلانی رئیس انجمن دبستان پسرانه 
فرزاد پاکرو نایب رئیس دبستان پسرانه 
الهام عصارنیا منشی انجمن دبستان پسرانه 
ملیحه تقاضایی  نماینده منتخب اولیاء دبستان پسرانه 
گلبرگ بهاری  نماینده منتخب اولیاء دبستان پسرانه 
سمیرا ناظم زاده  نماینده منتخب اولیاء دبستان پسرانه 
طیبه هنری  نماینده منتخب اولیاء دبستان پسرانه 
 آزاده حسینی   نماینده منتخب اولیاء  دبستان پسرانه 
 معصومه قاسمی  نماینده منتخب اولیاء  دبستان پسرانه 
مهدی چراغی  نماینده منتخب اولیاء  دبستان پسرانه 
کیوان خالویی  نماینده منتخب اولیاء دبستان پسرانه 
جواد غلامیان  نماینده منتخب اولیاء دبستان پسرانه 

 

 

 

 

 
 

12456

پیام هفته

امام صادق (ع):
مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما
با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید
و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

انتشارات مجتمع

8

گالری تصاویر

PhotoGallerylogo2