انجمن اولیاء و مربیان کل

اسامی اعضای انجمن کل مجتمع پویندگان رسالت

سال تحصیلی 1398-1397

 

نام و نام خانوادگی سمت شعبه
فرزان فیروزکوهی رئیس دبیرستان دوره دوم
محسن اخوان نائب رئیس دبیرستان دوره دوم
راحله گلمکانی منشی دبیرستان دوره دوم
زهرا حسینی عضو دبیرستان دوره دوم
الهام جوان عضو دبیرستان دوره دوم
نعیمه نعیمی پور عضو دبیرستان دوره دوم
خانم دکترجهان بین عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
خانم نعیمی پور عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
آقای چیتگر عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
آقای پورعلی عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
خانم حق دارساحلی عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
آقای حقی عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
آقای عباسی عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
آقای نایب زاده عضو اصلی انجمن دبیرستان دوره اول
آفای علیرضا سیف زاده عمرانی رئیس انجمن دبستان دوره دوم
آقای ابراهیم خالقی بایگی
نائب رئیس دبستان دوره دوم
خانم فهیمه صادقی  نماینده منتخب اولیاء دبستان دوره دوم
خانم نفیسه باقرزاده  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
آقای سعید سلیمی  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
آقای احمد عباسپور  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
 خانم غزاله توتونچی  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
 خانم مهسا باقری  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
خانم آزاده عادل کاردان  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم
آقای مجید میرزا وزیری  نماینده منتخب اولیاء  دبستان دوره دوم

شقایق رحیمیان
 عضو اصلی انجمن

دبستان دخترانه شعبه یک 

یلدا یزدان پناه

عضو اصلی انجمن دبستان دخترانه شعبه یک 
مهدی قیافه داودی
 عضو اصلی انجمن دبستان دخترانه شعبه یک 
شعله زینتی عضو اصلی انجمن دبستان دخترانه شعبه یک 
مژگان حق خواه عضو اصلی انجمن دبستان دخترانه شعبه یک 
ملینا ابولیان عضو اصلی انجمن دبستان دخترانه شعبه یک 
نسرین سعید
عضو اصلی انجمن دبستان دخترانه شعبه یک 
مریم ناوی
 عضو اصلی انجمن دبستان دخترانه شعبه یک 
نغمه کمالی عضو اصلی انجمن دبستان دخترانه شعبه یک 
اعظم صلاحی
عضو اصلی انجمن دبستان دخترانه شعبه یک 
ساناز صبوری
عضو اصلی انجمن دبستان دخترانه شعبه یک 
خانم مهندس میلانی رئیس انجمن دبستان پسرانه شعبه یک  
خانم دکتر ناظم زاده نایب رئیس دبستان پسرانه شعبه یک
مهندس راستی منشی انجمن دبستان پسرانه شعبه یک
مهندس پاکرو عضو اصلی انجمن دبستان پسرانه شعبه یک
دکتر چراغی
عضو اصلی انجمن دبستان پسرانه شعبه یک
خانم دکتر علیزاده عضو اصلی انجمن دبستان پسرانه شعبه یک
آقای مهندس جنتی
عضو اصلی انجمن دبستان پسرانه شعبه یک
آقای مهندس قنبری عضو اصلی انجمن دبستان پسرانه شعبه یک

 

 

 
 

 

 
 

12456

پیام هفته

امام صادق (ع):
مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما
با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید
و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

انتشارات مجتمع

8

گالری تصاویر

PhotoGallerylogo2