آدرس مراکز مجتمع پویندگان رسالت

دفترمرکزی مؤسس : بولوار سجاد- حامد جنوبی 14 -پلاک 26 تلفن: 36093159

مهد کودک رسالت (1) : بلوار سجاد، نیلوفر2 پلاک 28     تلفن: 36041907-36024172  فاکس: 36049164

پیش دبستانی رسالت (2) :  سه راه خیام ، خیام جنوبی2  تلفن:36024172

پیش دبستانی رسالت (3) :  بلوار وکیل آباد، هاشمیه 14، پلاک8     تلفن: 36024172

دبستان پسرانه پویندگان رسالت شعبه(1) : سجاد-نبش عمید6-پلاک26   تلفن: 36146981و82و83

دبستان پسرانه پویندگان رسالت شعبه(2) : سجاد-نبش عمید9 -پلاک23 تلفن:36024170و71و772

 دبستان دخترانه پویندگان رسالت شعبه (1) : بلوارخیام، بین خیام جنوبی12و14 -پلاک116  تلفن: 37686886-37618868

جدید دبستان دخترانه پویندگان رسالت دوره اول و دوم :بلوار صارمی - بین صارمی 33و 35 پلاک 249

دبستان دخترانه پویندگان رسالت شعبه (2) : بلوار سجاد، نبش حامد جنوبی 9      تلفن: 36025372-36025008

دبیرستان پویندگان رسالت دوره اول: بلوارسجاد، حامد جنوبی 9، پلاک 93   تلفن : 36025037-36025038

دبیرستان پویندگان رسالت دوره دوم: بلوارسجاد، حامد جنوبی 9، پلاک 93   تلفن : 36025114-36025549

----------------------------------------------------------------------------------------

 

پیام هفته

انتشارات مجتمع

گالری تصاویر